FADV là gì? Nghĩa của từ fadv

FADV là gì?

FADV“First Advantage” trong tiếng Anh.

FADV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FADV“First Advantage”.

First Advantage: Lợi thế đầu tiên.

Giải thích ý nghĩa của FADV

FADV có nghĩa “First Advantage”, dịch sang tiếng Việt là “Lợi thế đầu tiên”.