FEED là gì? Nghĩa của từ feed

FEED là gì?

FEED“Front-End Engineering Design” trong tiếng Anh.

FEED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FEED“Front-End Engineering Design”.

Front-End Engineering Design: Thiết kế kỹ thuật tổng thể.
Phương pháp thiết kế kỹ thuật sử dụng trong các dự án.

Một số kiểu FEED viết tắt khác:

Foundation for European Economic Development: Quỹ phát triển kinh tế châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của FEED

FEED có nghĩa “Front-End Engineering Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế kỹ thuật tổng thể”.