FEO là gì? Nghĩa của từ feo

FEO là gì?

FEO“Front-End Optimization” trong tiếng Anh.

FEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FEO“Front-End Optimization”.

Front-End Optimization: Tối ưu hóa giao diện người dùng.

Một số kiểu FEO viết tắt khác:

Food-Entrainable Oscillator: Bộ dao động có thể ăn được.

Far East Organization: Tổ chức Viễn Đông.

Ferrous oxide: Oxit sắt.
FeO.

Firearms Enquiry Officer: Cán bộ điều tra về vũ khí.

Firearms and Explosives Office: Văn phòng súng và chất nổ.

Federal Environmental Operator: Nhà điều hành môi trường liên bang.

Federal Energy Office: Văn phòng năng lượng liên bang.

Festivals and Events Ontario: Lễ hội và sự kiện Ontario.

Feeding-Entrained Oscillator: Bộ dao động cuốn theo thức ăn.

Fisheries Extension Officer: Cán bộ Khuyến ngư.

Food-Entrained Oscillators: Dao động ăn vào thực phẩm.

Fraternity Education Officer: Cán bộ giáo dục huynh đệ.

Giải thích ý nghĩa của FEO

FEO có nghĩa “Front-End Optimization”, dịch sang tiếng Việt là “Tối ưu hóa giao diện người dùng”.