FFSC là gì? Nghĩa của từ ffsc

FFSC là gì?

FFSC“Full-Flow Staged Combustion” trong tiếng Anh.

FFSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FFSC“Full-Flow Staged Combustion”.

Full-Flow Staged Combustion: Đốt cháy theo giai đoạn toàn dòng.

Một số kiểu FFSC viết tắt khác:

Fungus Federation of Santa Cruz: Liên đoàn nấm Santa Cruz.

First Flag Service Center: Trung tâm dịch vụ First Flag.

Fair Foods Standards Council: Hội đồng Tiêu chuẩn Thực phẩm Công bằng.

Giải thích ý nghĩa của FFSC

FFSC có nghĩa “Full-Flow Staged Combustion”, dịch sang tiếng Việt là “Đốt cháy theo giai đoạn toàn dòng”.