FIATA là gì? Nghĩa của từ fiata

FIATA là gì?

FIATA“International Federation of Freight Forwarders Associations” trong tiếng Anh.

FIATA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FIATA“International Federation of Freight Forwarders Associations”.

International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của FIATA

FIATA có nghĩa “International Federation of Freight Forwarders Associations”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế”.