FIRM là gì? Nghĩa của từ firm

FIRM là gì?

FIRM“Flood Insurance Rate Map” trong tiếng Anh.

FIRM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FIRM“Flood Insurance Rate Map”.

Flood Insurance Rate Map: Bản đồ tỷ lệ bảo hiểm lũ lụt.

Một số kiểu FIRM viết tắt khác:

Fair Immigration Reform Movement: Phong trào Cải cách Nhập cư Công bằng.

Giải thích ý nghĩa của FIRM

FIRM có nghĩa “Flood Insurance Rate Map”, dịch sang tiếng Việt là “Bản đồ tỷ lệ bảo hiểm lũ lụt”.