FLAME là gì? Nghĩa của từ flame

FLAME là gì?

FLAME“Facts and Logic About the Middle East” trong tiếng Anh.

FLAME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FLAME“Facts and Logic About the Middle East”.

Facts and Logic About the Middle East: Sự thật và Logic về Trung Đông.

Một số kiểu FLAME viết tắt khác:

Fuzzy clustering by Local Approximation of MEmberships: Phân cụm mờ theo phương pháp xấp xỉ cục bộ của MEmberships.

Foundation of Liberal and Management Education: Nền tảng Giáo dục Tự do và Quản lý.

Formal Linear Algebra Method: Phương pháp đại số tuyến tính chính thức.

FLow of Ancient Metals across Eurasia: Dòng chảy của kim loại cổ đại qua Á-Âu.

Giải thích ý nghĩa của FLAME

FLAME có nghĩa “Facts and Logic About the Middle East”, dịch sang tiếng Việt là “Sự thật và Logic về Trung Đông”.