FOA là gì? Nghĩa của từ foa

FOA là gì?

FOA“Fiber Optic Association” trong tiếng Anh.

FOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FOA“Fiber Optic Association”.

Fiber Optic Association: Hiệp hội sợi quang.

Một số kiểu FOA viết tắt khác:

First Office Application: Ứng dụng Office đầu tiên.

Friends Of Abe: Những người bạn của Abe.

Farmers' Organization Authority: Cơ quan tổ chức nông dân.

Funding Opportunity Announcement: Thông báo cơ hội tài trợ.

Field Operating Agency: Cơ quan điều hành thực địa.

Friends of Auxerre: Những người bạn của Auxerre.
FoA.

Forward Operating Agency: Cơ quan điều hành chuyển tiếp.

Friends of Animals: Những người bạn của động vật.
FoA.

Foreign Office Architects: Kiến trúc sư văn phòng nước ngoài.

Final Offer Arbitration: Cung cấp cuối cùng Trọng tài.

Festival Of Arts: Lễ hội nghệ thuật.

Field Operations Administration: Quản lý hoạt động hiện trường.

Foreign Operations Administration: Quản lý hoạt động nước ngoài.

Future Of Africa: Tương lai của Châu Phi.

Food and Agriculture Organization: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp.

Faculty of Agriculture: Khoa Nông nghiệp.
FoA.

Fraternal Organization Agreement: Thỏa thuận tổ chức huynh đệ.

Futures and Options Association: Hiệp hội hợp đồng tương lai và quyền chọn.

Friends of Al-Aqsa: Những người bạn của Al-Aqsa.

Formula One Administration: Quản trị Công thức Một.

Fortune Of Africa: Vận may của Châu Phi.

Giải thích ý nghĩa của FOA

FOA có nghĩa “Fiber Optic Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội sợi quang”.