FOSS là gì? Nghĩa của từ foss

FOSS là gì?

FOSS“Free and Open-Source Software” trong tiếng Anh.

FOSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FOSS“Free and Open-Source Software”.

Free and Open-Source Software: Phần mềm nguồn mở và miễn phí.

Một số kiểu FOSS viết tắt khác:

Full-Option Science System: Hệ thống khoa học đầy đủ tùy chọn.

Forward Operating Sites: Chuyển tiếp các trang web điều hành.
FOSs.

Free / Open Source Software: Phần mềm nguồn mở / miễn phí.

Faculty of Science & Sport: Khoa Khoa học & Thể thao.

Family of Schools Supervisor: Giám sát gia đình của trường học.

FGS Old Students Society: Hội sinh viên cũ của FGS.

Full Option Science System: Hệ thống Khoa học Tùy chọn Đầy đủ.

Friends of St Stephen's: Những người bạn của St Stephen's.

Friends of Silverdale Station: Những người bạn của Trạm Silverdale.

Friends of the Sufferings Souls: Những người bạn của những linh hồn đau khổ.

Giải thích ý nghĩa của FOSS

FOSS có nghĩa “Free and Open-Source Software”, dịch sang tiếng Việt là “Phần mềm nguồn mở và miễn phí”.