FPU là gì? Nghĩa của từ fpu

FPU là gì?

FPU“Floating-Point Unit” trong tiếng Anh.

FPU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FPU“Floating-Point Unit”.

Floating-Point Unit: Đơn vị dấu phẩy động.

Giải thích ý nghĩa của FPU

FPU có nghĩa “Floating-Point Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị dấu phẩy động”.