FRE là gì? Nghĩa của từ fre

FRE là gì?

FRE“Fee Related Earnings” trong tiếng Anh.

FRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FRE“Fee Related Earnings”.

Fee Related Earnings: Thu nhập liên quan đến phí.

Một số kiểu FRE viết tắt khác:

Federal Rules of Evidence: Các quy tắc liên bang về bằng chứng.

Fleet Readiness Escort: Hộ tống sự sẵn sàng của Hạm đội.

Fleet Ready Escort: Hộ tống hạm đội đã sẵn sàng.

Forward Retrograde Elements: Các yếu tố nâng cấp về phía trước.

First Real Estate: Bất động sản đầu tiên.

Giải thích ý nghĩa của FRE

FRE có nghĩa “Fee Related Earnings”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhập liên quan đến phí”.