FSBS là gì? Nghĩa của từ fsbs

FSBS là gì?

FSBS“Federal Savings Banks” trong tiếng Anh.

FSBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FSBS“Federal Savings Banks”.

Federal Savings Banks: Ngân hàng tiết kiệm liên bang.
FSBs.

Một số kiểu FSBS viết tắt khác:

Force Support Battalions: Các tiểu đoàn hỗ trợ lực lượng.
FSBs.

Fire Support Bases: Căn cứ hỗ trợ chữa cháy.
FSBs.

Giải thích ý nghĩa của FSBS

FSBS có nghĩa “Federal Savings Banks”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng tiết kiệm liên bang”.