FSQ là gì? Nghĩa của từ fsq

FSQ là gì?

FSQ“Free Sale Quota” trong tiếng Anh.

FSQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FSQ“Free Sale Quota”.

Free Sale Quota: Hạn ngạch bán miễn phí.

Một số kiểu FSQ viết tắt khác:

Fry Street Quartet: Bộ tứ phố chiên.

Giải thích ý nghĩa của FSQ

FSQ có nghĩa “Free Sale Quota”, dịch sang tiếng Việt là “Hạn ngạch bán miễn phí”.