FVD là gì? Nghĩa của từ fvd

FVD là gì?

FVD“Forward Versatile Disc” trong tiếng Anh.

FVD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FVD“Forward Versatile Disc”.

Forward Versatile Disc: Chuyển tiếp đĩa đa năng.

Một số kiểu FVD viết tắt khác:

Fréchet Video Distance: Khoảng cách video Fréchet.

Forum for Democracy: Diễn đàn cho dân chủ.

Floating Vehicle traffic Data: Dữ liệu giao thông phương tiện nổi.

Giải thích ý nghĩa của FVD

FVD có nghĩa “Forward Versatile Disc”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển tiếp đĩa đa năng”.