FVF là gì? Nghĩa của từ fvf

FVF là gì?

FVF“Formation Volume Factor” trong tiếng Anh.

FVF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FVF“Formation Volume Factor”.

Formation Volume Factor: Hệ số thể tích hình thành.

Giải thích ý nghĩa của FVF

FVF có nghĩa “Formation Volume Factor”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ số thể tích hình thành”.