FVI là gì? Nghĩa của từ fvi

FVI là gì?

FVI“Film Ventures International” trong tiếng Anh.

FVI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FVI“Film Ventures International”.

Film Ventures International: Liên doanh phim quốc tế.

Một số kiểu FVI viết tắt khác:

Forensic Vehicle Investigator: Điều tra viên phương tiện pháp y.

Giải thích ý nghĩa của FVI

FVI có nghĩa “Film Ventures International”, dịch sang tiếng Việt là “Liên doanh phim quốc tế”.