FYC là gì? Nghĩa của từ fyc

FYC là gì?

FYC“For Your Consideration” trong tiếng Anh.

FYC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FYC“For Your Consideration”.

For Your Consideration: Để bạn cân nhắc.

Một số kiểu FYC viết tắt khác:

Fine Young Cannibals: Những kẻ ăn thịt trẻ tốt.

First-Year Composition: Thành phần năm nhất.

Furzedown Youth Centre: Trung tâm Thanh thiếu niên Furzedown.

First Year Council: Hội đồng năm nhất.

Giải thích ý nghĩa của FYC

FYC có nghĩa “For Your Consideration”, dịch sang tiếng Việt là “Để bạn cân nhắc”.