G8R là gì? Nghĩa của từ g8r

G8R là gì?

G8R“Gator” trong tiếng Anh.

G8R là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng G8R“Gator”.

Gator: Gator.

Giải thích ý nghĩa của G8R

G8R có nghĩa “Gator”, dịch sang tiếng Việt là “Gator”.