GALA là gì? Nghĩa của từ gala

GALA là gì?

GALA“Generative Approaches to Language Acquisition” trong tiếng Anh.

GALA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GALA“Generative Approaches to Language Acquisition”.

Generative Approaches to Language Acquisition: Phương pháp tiếp cận chung để tiếp thu ngôn ngữ.

Một số kiểu GALA viết tắt khác:

Globalization And Localization Association: Hiệp hội toàn cầu hóa và bản địa hóa.

Gay Latino Alliance: Đồng tính Latino Alliance.

Gay and Lesbian Archives: Kho lưu trữ đồng tính nam và đồng tính nữ.

Group Against Liquor Advertising: Nhóm chống lại quảng cáo rượu.

Giải thích ý nghĩa của GALA

GALA có nghĩa “Generative Approaches to Language Acquisition”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp tiếp cận chung để tiếp thu ngôn ngữ”.