GANS là gì? Nghĩa của từ gans

GANS là gì?

GANS“Generative Adversarial Networks” trong tiếng Anh.

GANS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GANS“Generative Adversarial Networks”.

Generative Adversarial Networks: Mạng đối thủ chung.
GANs.

Một số kiểu GANS viết tắt khác:

Grant Anticipation Notes: Ghi chú dự kiến ​​tài trợ.
GANs.

Giải thích ý nghĩa của GANS

GANS có nghĩa “Generative Adversarial Networks”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng đối thủ chung”.