GATHER là gì? Nghĩa của từ gather

GATHER là gì?

GATHER“Greet, Ask, Tell, Help, Explain, and Return” trong tiếng Anh.

GATHER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GATHER“Greet, Ask, Tell, Help, Explain, and Return”.

Greet, Ask, Tell, Help, Explain, and Return: Chào, hỏi, kể, giúp, giải thích và quay lại.

Giải thích ý nghĩa của GATHER

GATHER có nghĩa “Greet, Ask, Tell, Help, Explain, and Return”, dịch sang tiếng Việt là “Chào, hỏi, kể, giúp, giải thích và quay lại”.