GCQ là gì? Nghĩa của từ gcq

GCQ là gì?

GCQ“Giấy chủ quyền” trong tiếng Việt.

GCQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GCQ“Giấy chủ quyền”.

Giấy chủ quyền.

Giải thích ý nghĩa của GCQ

GCQ có nghĩa “Giấy chủ quyền” trong tiếng Việt.