GĐ là gì? Nghĩa của từ gđ

GĐ là gì?

“Giám đốc” trong tiếng Việt.

GĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng “Giám đốc”.

Giám đốc.

Giải thích ý nghĩa của GĐ

có nghĩa “Giám đốc” trong tiếng Việt.