GDA là gì? Nghĩa của từ gda

GDA là gì?

GDA“Guideline Daily Amount” trong tiếng Anh.

GDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GDA“Guideline Daily Amount”.

Guideline Daily Amount: Số tiền hàng ngày theo hướng dẫn.

Một số kiểu GDA viết tắt khác:

Global Development Alliance: Liên minh Phát triển Toàn cầu.

Grand Democratic Alliance: Liên minh dân chủ lớn.
Một liên minh chính trị ở Pakistan.

Gwadar Development Authority: Cơ quan phát triển Gwadar.

Giải thích ý nghĩa của GDA

GDA có nghĩa “Guideline Daily Amount”, dịch sang tiếng Việt là “Số tiền hàng ngày theo hướng dẫn”.