GDĐH là gì? Nghĩa của từ gdđh

GDĐH là gì?

GDĐH“Giáo dục đại học” trong tiếng Việt.

GDĐH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GDĐH“Giáo dục đại học”.

Giáo dục đại học.

Giải thích ý nghĩa của GDĐH

GDĐH có nghĩa “Giáo dục đại học” trong tiếng Việt.