GĐĐH là gì? Nghĩa của từ gđđh

GĐĐH là gì?

GĐĐH“Giám đốc điều hành” trong tiếng Việt.

GĐĐH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GĐĐH“Giám đốc điều hành”.

Giám đốc điều hành.

Giải thích ý nghĩa của GĐĐH

GĐĐH có nghĩa “Giám đốc điều hành” trong tiếng Việt.