GDĐT là gì? Nghĩa của từ gdđt

GDĐT là gì?

GDĐT“Giáo dục & Đào tạo” trong tiếng Việt.

GDĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GDĐT“Giáo dục & Đào tạo”.

Giáo dục & Đào tạo.

Giải thích ý nghĩa của GDĐT

GDĐT có nghĩa “Giáo dục & Đào tạo” trong tiếng Việt.