GDNN là gì? Nghĩa của từ gdnn

GDNN là gì?

GDNN“Giáo dục nghề nghiệp” trong tiếng Việt.

GDNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GDNN“Giáo dục nghề nghiệp”.

Giáo dục nghề nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của GDNN

GDNN có nghĩa “Giáo dục nghề nghiệp” trong tiếng Việt.