GDO là gì? Nghĩa của từ gdo

GDO là gì?

GDO“Grid Dip Oscillator” trong tiếng Anh.

GDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GDO“Grid Dip Oscillator”.

Grid Dip Oscillator: Bộ dao động nhúng lưới.

Một số kiểu GDO viết tắt khác:

Genetic Discrimination Observatory: Đài quan sát phân biệt di truyền.

Geographically Dispersed Office: Văn phòng phân tán về mặt địa lý.

glucose-dye-oxidoreductase: glucose-thuốc nhuộm-oxidoreductase.

Global Drought Observatory: Đài quan sát hạn hán toàn cầu.

Global Development Outlook: Triển vọng phát triển toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của GDO

GDO có nghĩa “Grid Dip Oscillator”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ dao động nhúng lưới”.