GĐTLA là gì? Nghĩa của từ gđtla

GĐTLA là gì?

GĐTLA“Gạch Đồng Tâm Long An” trong tiếng Việt.

GĐTLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GĐTLA“Gạch Đồng Tâm Long An”.

Gạch Đồng Tâm Long An.

Giải thích ý nghĩa của GĐTLA

GĐTLA có nghĩa “Gạch Đồng Tâm Long An” trong tiếng Việt.