GĐTT là gì? Nghĩa của từ gđtt

GĐTT là gì?

GĐTT“Giám đốc thông tin” trong tiếng Việt.

GĐTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GĐTT“Giám đốc thông tin”.

Giám đốc thông tin.

Giải thích ý nghĩa của GĐTT

GĐTT có nghĩa “Giám đốc thông tin” trong tiếng Việt.