GDTX là gì? Nghĩa của từ gdtx

GDTX là gì?

GDTX“Giáo dục thường xuyên” trong tiếng Việt.

GDTX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GDTX“Giáo dục thường xuyên”.

Giáo dục thường xuyên.

Giải thích ý nghĩa của GDTX

GDTX có nghĩa “Giáo dục thường xuyên” trong tiếng Việt.