GFP là gì? Nghĩa của từ gfp

GFP là gì?

GFP“Green Fluorescent Protein” trong tiếng Anh.

GFP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GFP“Green Fluorescent Protein”.

Green Fluorescent Protein: Protein huỳnh quang xanh.

Một số kiểu GFP viết tắt khác:

Guided Functional Peer: Đồng đẳng chức năng có hướng dẫn.

Generations For Peace: Thế hệ vì hòa bình.

General Foundation Program: Chương trình nền tảng chung.

Generalized First-Price: Giá đầu tiên tổng quát.

Global Fire Power: Sức mạnh cháy toàn cầu.

Ghana Freedom Party: Đảng Tự do Ghana.

General Foundations Program: Chương trình nền tảng chung.

Game, Fish & Parks: Trò chơi, Cá & Công viên.

Generic Framing Procedure: Quy trình tạo khung chung.

Goa Forward Party.

Glass-reinforced plastics: Nhựa gia cố bằng thủy tinh.

Gallatin Forest Partnership: Đối tác rừng Gallatin.

Global Feminisms Project: Dự án Nữ quyền Toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của GFP

GFP có nghĩa “Green Fluorescent Protein”, dịch sang tiếng Việt là “Protein huỳnh quang xanh”.