GHP là gì? Nghĩa của từ ghp

GHP là gì?

GHP“Gross Household Product” trong tiếng Anh.

GHP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GHP“Gross Household Product”.

Gross Household Product: Tổng sản phẩm gia dụng.

Một số kiểu GHP viết tắt khác:

Geothermal Heat Pump: Bơm nhiệt địa nhiệt.

Greater Houston Partnership: Quan hệ đối tác Greater Houston.

Global Handwashing Partnership: Hợp tác toàn cầu về rửa tay.

Green Highways Partnership: Hợp tác Đường cao tốc Xanh.

Gas Hydrate Pingo: Khí Hydrate Pingo.

Gambang Halal Park: Công viên Gambang Halal.

Global Health & Pharma: Y tế & Dược phẩm Toàn cầu.

German Health Partnership: Đối tác Y tế Đức.

Good Handling Practices: Thực hành xử lý tốt.

Global Health and Population: Sức khỏe và Dân số Toàn cầu.

Goal-Hedging Portfolio: Danh mục đầu tư bảo hiểm theo mục tiêu.

Group Health Plan: Kế hoạch sức khỏe nhóm.

GEWEX Hydroclimatology Panel: Bảng điều khiển thủy văn GEWEX.

Geisinger Health Plan: Chương trình sức khỏe Geisinger.

Greg Hill Products: Sản phẩm của Greg Hill.

Girmit Heritage Party: Đảng Di sản Girmit.

GEWEX Hydrometeorology Panel: Bảng Khí tượng Thủy văn GEWEX.

Germit Heritage Party: Tiệc di sản nảy mầm.

Giải thích ý nghĩa của GHP

GHP có nghĩa “Gross Household Product”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng sản phẩm gia dụng”.