GHPGVN là gì? Nghĩa của từ ghpgvn

GHPGVN là gì?

GHPGVN“Giáo hội Phật giáo Việt Nam” trong tiếng Việt.

GHPGVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GHPGVN“Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của GHPGVN

GHPGVN có nghĩa “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” trong tiếng Việt.