GIM là gì? Nghĩa của từ gim

GIM là gì?

GIM“Global Investment Markets” trong tiếng Anh.

GIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GIM“Global Investment Markets”.

Global Investment Markets: Thị trường đầu tư toàn cầu.

Một số kiểu GIM viết tắt khác:

General Instrument Microelectronics: Dụng cụ chung Vi điện tử.

GRAI Integrated Methodology: Phương pháp tích hợp GRAI.

Group Information Management: Quản lý thông tin nhóm.

Global Index Medicus: Chỉ số toàn cầu Medicus.

Generalized Integration Model: Mô hình tích hợp tổng quát.

Guided Imagery and Music: Hình ảnh và Âm nhạc có Hướng dẫn.

Gross Income Multiplier: Hệ số nhân thu nhập gộp.

Global Investor's Meet: Gặp gỡ nhà đầu tư toàn cầu.

Guitar Institute Malaysia: Học viện guitar Malaysia.

Global Irrigation Model: Mô hình tưới tiêu toàn cầu.

Global Islamic Media: Truyền thông Hồi giáo toàn cầu.

Group of International Marxists: Nhóm các nhà mácxít quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của GIM

GIM có nghĩa “Global Investment Markets”, dịch sang tiếng Việt là “Thị trường đầu tư toàn cầu”.