GITM là gì? Nghĩa của từ gitm

GITM là gì?

GITM“Golden Isles Terminal railroad” trong tiếng Anh.

GITM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GITM“Golden Isles Terminal railroad”.

Golden Isles Terminal railroad: Đường sắt Golden Isles Terminal.

Giải thích ý nghĩa của GITM

GITM có nghĩa “Golden Isles Terminal railroad”, dịch sang tiếng Việt là “Đường sắt Golden Isles Terminal”.