GNN là gì? Nghĩa của từ gnn

GNN là gì?

GNN“Global Network Navigator” trong tiếng Anh.

GNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GNN“Global Network Navigator”.

Global Network Navigator: Điều hướng mạng toàn cầu.

Một số kiểu GNN viết tắt khác:

Graph Neural Network: Mạng Neural Đồ thị.

Ghaziabad Nagar Nigam.

Guam News Network: Mạng tin tức Guam.

Global Nearest Neighbor: Láng giềng gần nhất toàn cầu.

Geo News Network: Mạng tin tức địa lý.

Gada News Network: Mạng tin tức Gada.

Global News Network: Mạng tin tức toàn cầu.

Genome News Network: Mạng tin tức bộ gen.

Global News Net: Mạng tin tức toàn cầu.

Goa News Network: Mạng tin tức Goa.

Giải thích ý nghĩa của GNN

GNN có nghĩa “Global Network Navigator”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hướng mạng toàn cầu”.