GOOG là gì? Nghĩa của từ goog

GOOG là gì?

GOOG“Google” trong tiếng Anh.

GOOG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GOOG“Google”.

Google: .

Một số kiểu GOOG viết tắt khác:

Gelders Opera and Operetta Gezelschap: Gelders Opera và Operetta Gezelschap.

Giải thích ý nghĩa của GOOG

GOOG có nghĩa “Google”, dịch sang tiếng Việt là “”.