GOV là gì? Nghĩa của từ gov

GOV là gì?

GOV“Generations Of Virtue” trong tiếng Anh.

GOV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GOV“Generations Of Virtue”.

Generations Of Virtue: Các thế hệ nhân đức.

Giải thích ý nghĩa của GOV

GOV có nghĩa “Generations Of Virtue”, dịch sang tiếng Việt là “Các thế hệ nhân đức”.