GOY là gì? Nghĩa của từ goy

GOY là gì?

GOY“Go Off Yourself” trong tiếng Anh.

GOY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GOY“Go Off Yourself”.

Go Off Yourself: Tự mình đi.

Một số kiểu GOY viết tắt khác:

Go Over Yourself: Vượt qua chính mình.

Giải thích ý nghĩa của GOY

GOY có nghĩa “Go Off Yourself”, dịch sang tiếng Việt là “Tự mình đi”.