GPA là gì? Nghĩa của từ gpa

GPA là gì?

GPA“Grade Point Average” trong tiếng Anh.

GPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPA“Grade Point Average”.

Grade Point Average: Điểm trung bình.

Giải thích ý nghĩa của GPA

GPA có nghĩa “Grade Point Average”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm trung bình”.