GPF là gì? Nghĩa của từ gpf

GPF là gì?

GPF“General Provident Fund” trong tiếng Anh.

GPF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPF“General Provident Fund”.

General Provident Fund: Quỹ dự phòng chung.

Một số kiểu GPF viết tắt khác:

Global Peace Foundation: Tổ chức hòa bình toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của GPF

GPF có nghĩa “General Provident Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ dự phòng chung”.