GPLX là gì? Nghĩa của từ gplx

GPLX là gì?

GPLX“Giấy phép lái xe” trong tiếng Việt.

GPLX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPLX“Giấy phép lái xe”.

Giấy phép lái xe.

Giải thích ý nghĩa của GPLX

GPLX có nghĩa “Giấy phép lái xe” trong tiếng Việt.