GPO là gì? Nghĩa của từ gpo

GPO là gì?

GPO“General Post Office” trong tiếng Anh.

GPO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPO“General Post Office”.

General Post Office: Tổng Bưu điện.

Giải thích ý nghĩa của GPO

GPO có nghĩa “General Post Office”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng Bưu điện”.