GPT là gì? Nghĩa của từ gpt

GPT là gì?

GPT“GUID Partition Table” trong tiếng Anh.

GPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPT“GUID Partition Table”.

GUID Partition Table: Bảng phân vùng GUID.

Một số kiểu GPT viết tắt khác:

Get Paid To website: Được trả tiền cho trang web.

GEC-Plessey Telecommunications: Viễn thông GEC-Plessey.

General Purpose Technology: Công nghệ mục đích chung.

Giải thích ý nghĩa của GPT

GPT có nghĩa “GUID Partition Table”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng phân vùng GUID”.