GPTM là gì? Nghĩa của từ gptm

GPTM là gì?

GPTM“Giải phẫu thẩm mỹ” trong tiếng Việt.

GPTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GPTM“Giải phẫu thẩm mỹ”.

Giải phẫu thẩm mỹ.

Giải thích ý nghĩa của GPTM

GPTM có nghĩa “Giải phẫu thẩm mỹ” trong tiếng Việt.