GRIT là gì? Nghĩa của từ grit

GRIT là gì?

GRIT“Girl raised in Texas” trong tiếng Anh.

GRIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GRIT“Girl raised in Texas”.

Girl raised in Texas: Cô gái lớn lên ở Texas.
GriT.

Giải thích ý nghĩa của GRIT

GRIT có nghĩa “Girl raised in Texas”, dịch sang tiếng Việt là “Cô gái lớn lên ở Texas”.