GS là gì? Nghĩa của từ gs

GS là gì?

GS“Giáo sư” trong tiếng Việt, “General Support” trong tiếng Anh.

GS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GS“Giáo sư”, “General Support”.

Giáo sư.

General Support: Hỗ trợ chung.

Một số kiểu GS viết tắt khác:

General Schedule: Bảng tổng hợp.
thang lương công vụ Hoa Kỳ.

Gigasiemens: Gigasiemens.

Gigasecond: Gigasecond.
Gs.

Giải thích ý nghĩa của GS

VIỆT NGỮ.

GS có nghĩa “Giáo sư” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

GS có nghĩa “General Support”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗ trợ chung”.