GSA là gì? Nghĩa của từ gsa

GSA là gì?

GSA“U.S. General Services Administration” trong tiếng Anh.

GSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng GSA“U.S. General Services Administration”.

U.S. General Services Administration: Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của GSA

GSA có nghĩa “U.S. General Services Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ”.